Wie schrijft de toekomst?

"In dit tijdperk roert zich een nieuw leven in alle volkeren der aarde; en toch heeft niemand de oorzaak ervan ontdekt of de beweeggrond ertoe waargenomen."  [Bahá'u'lláh]

Bahá'ís zeggen dat de mensheid zo'n anderhalve eeuw geleden begonnen is aan een nieuwe stap in haar evolutie, op weg naar éénheid en volwassenheid. Ja, ruim anderhalve eeuw geleden is een nieuw tijdperk begonnen. Dat blijkt o.a. uit de historische doorbraken op het gebied van informatie-en communicatietechniek, zoals bijvoorbeeld satellieten, computers, internet, smartphones, informatieplatforms, internationaal reizen, enz. – dat alles is gericht op het verbinden van mensen waar ook ter wereld.
Maar ook duidelijk is dat de huidige inrichting en organisatie van ‘de wereld’, die wij vanuit het verleden hebben overgeërfd, niet meer voldoet, niet meer werkt. Veel vastgeroeste maatschappelijke ideeën en overleefde religieuze formules produceren geen oplossingen, maar eerder – zie de berichten in de pers - een lange lijst van toenemende spanning, bedreiging, extremisme, onenigheid, rivaliteit en conflicten.
De bahá'í-visie hierover is dat de mensheid nu staat voor de gigantische taak om zich los te maken van haar verleden, en eensgezind te gaan werken aan haar toekomst: het vestigen van een wereldomvattende mensenmaatschappij waarin zij voor altijd in vrede, veiligheid en vrijheid zal leven. Dàt is de richting van de nieuwe tijd, dat is geen vaag ideaal, en zelfs geen kwestie van keuze, maar een kwestie van overléven. Want die eenheid van de mensheid is het volgende, onvermijdelijke stadium in het proces van maatschappelijke evolutie. Er bestaat geen zinnig alternatief. Alle ervaring van verleden en heden drijft ons nu voort in die richting.
Bahá’ís geloven er vast in dat de mensheid deze taak uiteindelijk aankan, maar zien het als een illusie te denken dat de voorziene veranderingen gemakkelijk tot stand gaan komen. Wel duidelijk is dat dit allemaal sowieso niet gaat lukken zonder een compleet nieuwe, algemeen aanvaarde kijk op de mens, op de samenleving en op de wereld. Een nieuwe visie die tot grotere eenheid leidt èn bovendien wereldwijd de mensen motiveert om die visie vastberaden in daden om te zetten.
Zulk een visie wordt ontvouwd in de geschriften van Bahá’u’lláh, de profeet uit de negentiende eeuw, wiens groeiende invloed de opmerkelijkste ontwikkeling is in de hedendaagse (religieuze) geschiedenis. Bahá'u'lláh is de belangrijkste Leraar en Opvoeder van de wereld voor dit huidige tijdperk en zijn unieke leringen aangaande eenheid, vrede en andere thema's worden door meer en meer mensen als inspiratiebron aanvaard.
"Spoedig zal de huidige orde worden opgerold", is Bahá'u'lláh's belofte, "en een nieuwe in haar plaats worden uitgespreid."

Bahá'u'lláh wijst o.a. op de noodzaak van:
> zelfstandig en onbelemmerd onderzoek (*) van de werkelijkheid, zodat de mensheid bevrijd kan worden van blinde navolging en oude versleten, door mensen bedachte denkbeelden en ideologieën,
> dat religie tot vriendschap en samenwerking moet leiden, want het fundamentele doel van religie is de belangen van de mensheid te beveiligen, de eenheid der mensheid te bevorderen en de geest van liefde en kameraadschap onder de mensen aan te kweken. Als religie leidt tot vervreemding en haat, is het beter dat die niet bestaat. Religie is als een geneesmiddel; als de ziekte erdoor verergert is het schadelijk en overbodig.
> de erkenning van de eenheid van God en van Zijn Profeten: de religies in de wereld komen uit één en dezelfde Bron en moeten worden gezien als opeenvolgende hoofdstukken van één beschavingsproces, dat de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn aanstuurt en begeleidt,
> de erkenning van de eenheid van de mensheid ; de aarde is slechts één land waarvan alle mensen de burgers zijn,
> de bewustwording en realisatie van de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen,
> het opgeven van alle vormen van bijgeloof en vooroordeel, hetzij politiek, religieus, raciaal, economisch, enz,
> verplichte opvoeding en onderwijs voor iedereen,
> het wegwerken van de uitersten van armoede en rijkdom,
> het kiezen van een internationale hulptaal, die op alle scholen in de wereld wordt onderwezen,
Dit, en meer, zijn de richtlijnen die zullen gaan voorzien in de hoogst noodzakelijke vestiging èn beveiliging van een permanente en universele eenheid in de wereld.

(*) "Overweegt, wat de mens onderscheidt van alle geschapen wezens en hem tot een uniek schepsel maakt. Is dat niet zijn denkvermogen, zijn verstand? Zal hij hiervan geen gebruik maken bij het bestuderen van religie? Ik zeg u: weegt in de balans van rede en wetenschap zorgvuldig alles af wat u als religie wordt aangeboden. Als het deze test doorstaat, aanvaardt het dan, want het is de waarheid! Zo niet, verwerpt het dan, want het is onwetendheid!"  ['Abdu'l-Bahá]