Een blik in de toekomst

In het bahá'í-boek “Oproep aan de Volkeren” staat een beschrijving van de organisatie en het leven in de toekomstige verenigde mensheid:
"De eenheid van het mensenras, zoals aangegeven door Bahá'u'lláh, sluit de oprichting in van een wereldgemenebest *) waarin alle natiën, rassen, geloven en klassen nauw en duurzaam worden verenigd en waarin de autonomie van zijn lidstaten en de persoonlijke vrijheid en het initiatief van de onderdanen definitief en volledig worden gewaarborgd.

Dit gemenebest moet, voor zover wij het ons kunnen voorstellen, bestaan uit een mondiaal wetgevende macht, waarvan de leden als de gevolmachtigden van de gehele mensheid, uiteindelijk het beheer zullen voeren over alle hulpbronnen van de samenstellende natiën, en die wetten zullen uitvaardigen welke noodzakelijk zijn om het leven te ordenen, aan de behoeften te voldoen en de verhouding tussen alle rassen en volkeren onderling in goede banen te leiden.
Een mondiaal uitvoerende macht zal, gesteund door een internationaal leger, de genomen besluiten uitvoeren en de wetten, uitgevaardigd door deze mondiaal wetgevende macht, in toepassing brengen en de organische eenheid van het gemenebest waarborgen.
Een wereldgerechtshof zal uitspraak doen en een eindvonnis wijzen inzake elk meningsverschil dat eventueel rijst tussen de verschillende delen, waaruit dit universele stelsel bestaat.

Een intercontinentaal communicatiesysteem **) zal ontworpen worden, dat de gehele aarde omvat, vrij is van alle nationale hinderpalen en beperkingen, en dat met wonderbaarlijke snelheid en volmaakte regelmaat zal functioneren.

Een wereldmetropool ***) zal als zenuwcentrum van een wereldbeschaving dienen, het brandpunt waar de verenigde levenskrachten samenkomen en van waaruit de bezielende invloeden zullen uitstralen.

Een wereldtaal zal óf uitgevonden óf gekozen worden uit de bestaande talen en zal op de scholen van alle natiën behorende tot de statenbond, onderwezen worden als hulptaal naast de moedertaal.
Een wereldschrift, een wereldliteratuur, een wereld-muntstelsel, uniforme maten en gewichten zullen het verkeer en het begrip tussen natiën en volkeren vereenvoudigen en vergemakkelijken.

In zo'n wereldgemeenschap zullen wetenschap en godsdienst, de twee machtigste krachten in het leven van de mens, zich met elkaar verzoenen, samenwerken en zich harmonieus ontwikkelen.

De pers zal binnen zo'n stelsel de uitingen van de verschillende inzichten en overtuigingen van de mensen tot hun recht laten komen, en niet langer op schadelijke wijze gehanteerd worden door de gevestigde belangen, zij het persoonlijke, zij het algemene, en zal vrij zijn van de invloed van wedijverende regeringen en volkeren.

De economische hulpbronnen over de gehele wereld zullen worden georganiseerd, de bronnen van grondstoffen zullen worden aangeboord en ten volle worden benut, de markten daarvan zullen worden gebundeld en ontwikkeld en de verdeling van de producten zal rechtvaardig worden geregeld.

Nationale wedijver, haat en intriges zullen ophouden te bestaan, terwijl rassenvriendschap, begrip en samenwerking de plaats zullen innemen van rassenhaat en vooroordeel.

De oorzaken van godsdiensttwisten zullen voorgoed verdwijnen, economische barrières en restricties zullen volledig worden afgeschaft en buitensporige klassentegenstellingen zullen vervagen.

Uiterste armoede aan de ene kant en grove opeenhoping van privé-bezit aan de andere kant zullen verdwijnen.

De reusachtige krachtsinspanningen, verkwist en verspild aan oorlog, zij het economisch of politiek, zullen gewijd worden aan die doeleinden, welke de reeks van uitvindingen, de technische ontwikkelingen en de productiviteit van de mens zullen vergroten, aan het uitbannen van ziekte, de uitbreiding van wetenschappelijk onderzoek, het verhogen van het gezondheidspeil, het verscherpen en verfijnen van de menselijke geest, het exploiteren van ongebruikte en niet vermoede hulpbronnen op aarde, het verlengen van de levensduur van de mens en aan de bevordering van ieder hulpmiddel dat het intellectuele, morele en geestelijke leven van het gehele mensenras kan stimuleren.

Een wereldomvattend federaal systeem, dat de gehele aarde bestuurt en een onbetwistbaar gezag uitoefent over de onvoorstelbaar grote hulpbronnen, de idealen van oost en west vermengt en in zich verenigt, dat is vrijgemaakt van de vloek en de ellende van oorlog, en gericht op de exploitatie van alle beschikbare energiebronnen op de aarde, een systeem, waarin macht tot de dienaar van gerechtigheid is gemaakt, welks bestaan wordt geschraagd door de universele erkenning van één God en de trouw aan één gemeenschappelijke Openbaring - dit is het doel waarnaar de mensheid, gedreven door de verenigde levenskrachten, zich beweegt."

*) wereldgemenebest = federatie van alle landen en volkeren van de wereld, opgericht door alle regeringen en inwoners van alle landen van de wereld
**) Geschreven in 1957; het internet kwam 40 jaar later inderdaad in gebruik.
***) wereldhoofdstad

Een wereldbeschaving, dromerij en sciencefiction?
Nee, in de huidige wereld met al die verdeelde machtsblokken en ingewortelde patronen van eigenbelang, conflicten, agressie en onderdrukking, is zo'n wereldwijde organisatie van duurzame vrede en welvaart niet haalbaar. Ook in de literatuur vinden we geen enkele positieve beschrijving van een verenigde mensen-wereld; maar er is wél een overvloed aan angstwekkende sciencefiction boeken en films over een verwoeste Aarde en/of over onderdrukking en manipulatie door dictators, computers en/of robots.
Maar bahá’ís zeggen dat dergelijke ideeën thuishoren in het verleden, in de kindertijd van de mens(heid). En de volwassen wordende mensheid zal daaruit in de toekomst onvermijdelijk weggroeien. Volwassen mensen blijven ook niet in de zandbak spelen. De verenigde mensen-wereld van de toekomst zal een totaal nieuwe weg inslaan, die bij haar past: de weg van overleg en gezamenlijke instemming, onder de paraplu van de Leringen van Bahá'u'lláh:

“….dan zal er een wereldbeschaving worden geboren die zal bloeien en zich voor altijd zal vestigen, een beschaving met een levenskracht die de wereld nog nooit eerder heeft gezien en zich ook nu nog niet kan voorstellen.“