Vrede

Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk om de gehele aarde te zien zoals íe is: als de planeet waarop wij mensen wonen. En waarbij alle landen en volkeren samen feitelijk één gezamenlijk land vormen. Dit besef zal in de toekomst helpen wereldvrede te bereiken: "Wereldvrede is niet alleen mogelijk, maar zelfs onvermijdelijk. Ze is het volgende stadium in de evolutie van onze planeet..." (uit: De Belofte van Wereldvrede, §1, zie hieronder)
Agressie en oorlog zijn als een ernstige ziekte die het hele systeem aantast en ontregelt en die de naties en volkeren van de wereld niet langer kunnen verdragen vanwege de verschrikkelijke gevolgen. De keuze waar alle bewoners van de aarde voor staan is of vrede pas bereikt zal worden na onvoorstelbare verschrikkingen, of nú zal worden gevestigd door gezamenlijk overleg en wilsinspanning. En het zou “…mateloos onverantwoord zijn om het tij van conflicten en wanorde niet te keren.”

Al in 1880 schreef Bahá’u’lláh dat iedereen in de toekomst de dwingende noodzaak zal gaan inzien om een grote en alle mensen omvattende vergadering te houden, waaraan "de koningen en heersers der aarde" moeten deelnemen, om bindende afspraken te maken voor de grote wereldvrede onder de mensen. Op deze conferentie zullen alle landen van de wereld het recht op het voeren van oorlog voor eens en voor altijd opgeven, en zal de bewapening die ieder land mag bezitten sterk worden ingeperkt. Als een land dreigt zich niet aan deze afspraken te houden, zullen alle overige landen opstaan en hem dit gezamenlijk verhinderen.

Maar het gaat hier om meer dan alleen een wapenstilstand of politieke vrede. Het hogere doel is de vereniging van alle volkeren der aarde in één nieuwe mensenmaatschappij, waardoor eindelijk ook de grondoorzaken van onenigheid, agressie en oorlog definitief zijn weggenomen. Bahá'u'lláh schreef hierover onder meer: "Het welzijn der mensheid, haar vrede en veiligheid zijn onbereikbaar, tenzij en totdat haar eenheid blijvend tot stand is gebracht."
Die eenheid vereist niet minder dan een reorganisatie van de gehele beschaafde wereld en daarvoor zijn de Leringen van Bahá’u’lláh nodig. Bahá'ís denken namelijk dat het niet realistisch is te verwachten dat uit de gangbare politieke ideeën de oplossing én de motivatie gaan komen om die duurzame vrede te bereiken. Geen aandacht schenken aan de bahá’í oplossing voor wereldvrede is als bouwen op los zand en alleen het accepteren en toepassen hiervan zal vrede tot een levende werkelijkheid maken.

Over de bahá'í oplossing en de route naar wereldvrede leest u meer in deze publicaties:

De Belofte van Wereldvrede
Een verklaring van het internationale Bahá'í Bestuurscentrum.
"Wereldvrede is niet alleen mogelijk, maar zelfs onvermijdelijk. Ze is het volgende stadium in de evolutie van onze planeet..."
Wat is er al bereikt en wat is nog dringend nodig? Welke rol speelt religie daarbij?
Deze verklaring verscheen in 1985 en is aan alle regeringen en wereldleiders aangeboden.

Het Vraagstuk van Universele Vrede [Tafel van de Vrede]
In 1919 schreef 'Abdu’l-Bahá - zoon van Bahá’u’lláh - een brief aan de toenmalige Centrale Organisatie voor een Duurzame Vrede, in Den Haag.
Geschreven in de stijl van ruim 100 jaar geleden, geeft deze brief - ook wel: "Tafel aan Den Haag" genoemd - een opvallend actuele visie op de vereisten voor het vestigen van wereldvrede.
In 2019/20 is deze brief herdacht, o.a. in het Vredespaleis in Den Haag, dat uitgegroeid is tot een internationaal symbool van Vrede en Recht.